ภาพงานกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมลดโลกร้อนภาคประชาชน ที่ทุกคนทำได้” รู้วิธีลดโลกร้อนที่ทุกคนทำได้


วันที่เผยแพร่ 2019-02-15 15:46:31 น.

         กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและผู้ประกอบการโรงแรม กว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมลดโลกร้อนภาคประชาชน …ที่ทุกคนทำได้” ครั้งที่ ๕ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมรับฟังคำแนะนำกิจกรรมในการลดก๊าซเรือนกระจกและการใช้เครื่องมือในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ ห้องจูบิลี่บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

          ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เมื่อนักวิทยาศาสตร์เตือน!! ภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนมาถึงเร็วกว่าที่คาดการณ์” โดย ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  นอกจากนี้มีการบรรยายและกิจกรรมปฏิบัติการลดโลกร้อนภาคประชาชน ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การบรรยาย “Less กิจกรรมลดโลกร้อนภาคประชาชน” “ปฏิบัติการลดโลกร้อนภาคประชาชน” ประกอบด้วย กิจกรรม “จัดการขยะอย่างไร ไม่ให้โลกร้อน” กิจกรรม “พลังคน พลังงาน ปฏิบัติการลดโลกร้อน” และกิจกรรม “ต้นไม้ ๑ ต้น ลดโลกร้อนได้อย่างไร” รวมทั้งแนวทางการลดภาวะโลกร้อนอย่างง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้ เช่น กิจกรรมการคัดแยกขยะ การปลูกและดูแลต้นไม้ กิจกรรมการประหยัดไฟฟ้าในสำนักงาน ตลอดจนแนวทางการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากกิจกรรมต่างๆ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×