ภาพงานกิจกรรม

ภาคอุตสาหกรรมลงนามความร่วมมือ เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน


วันที่เผยแพร่ 2019-02-21 15:29:32 น.

ภาคอุตสาหกรรมลงนามความร่วมมือ เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
ลดโลกร้อน

     กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตาม “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ร่วมกับนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนานโยบายแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องบอลรูม จามจุรี  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

     วัตถุประสงค์ของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานโยบายแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC) ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดย อบก. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน   

     ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกมานั้นจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม การได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคและได้รับคำปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย กิจกรรมชดเชยคาร์บอน และดำเนินแผนการลดก๊าซเรือนกระจก การรายงานศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานต้นแบบ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×