ภาพงานกิจกรรม

๒๕ เทศบาล กับผลสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ


วันที่เผยแพร่ 2019-05-28 13:43:23 น.

        กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายนที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานแถลงผลสำเร็จการดำเนินกลไกส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวต้อนรับและเปิดงานดังกล่าว ณ ห้องแคทลียา
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

        ภายในงาน ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งนำเสนอโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยและตลาดคาร์บอนเครดิต โดย นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และนายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผู้จัดการโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้งยังมีการนำเสนอผลการศึกษาและจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของเทศบาล และนำไปสู่การคัดเลือกมาตรการที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการจัดทำแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×