ภาพงานกิจกรรม

ปลูกป่าชายเลน สร้างบุญ เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒


วันที่เผยแพร่ 2019-05-29 16:33:34 น.

        สมุทรปราการ : เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๒ พรรษา ในปี ๒๕๔๗ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๖๓๙ ไร่

       กิจกรรมในช่วงเช้า วิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูได้ให้ความรู้และ เสริมสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน และวิธีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่บางปู ผ่านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมทั้งวิธีการปลูกต้นไม้ในป่าชายเลนที่ถูกต้อง และเดินป่าชายเลนศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู เพื่อเรียนรู้ลักษณะและคุณค่าของพันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ ที่มีต่อระบบนิเวศป่าชายเลนบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่แห่งนี้ อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์ไม้เด่น อาทิเช่น แสมทะเล แสมขาว เป็นต้น ยังประกอบไปด้วยระบบนิเวศหาดโคลนที่มีสัตว์หน้าดินกว่า ๗๐ ชนิด รวมถึงนกชนิดต่างๆ กว่า ๒๕๐ ชนิด และในช่วงฤดูหนาวยังเป็นที่หยุดพักหาอาหารของนกชายเลนอพยพที่โดดเด่น คือ นกนางนวลธรรมดา ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของบางปู

        จากนั้นร่วมกันปลูกป่าชายเลน ประกอบด้วยต้นโกงกาง ๒๐๐ ต้น และต้นลำพู ๕๐ ต้น จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ ต้น ป่าชายเลนเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญของโลก ทำหน้าที่เสมือน “เครื่องฟอกอากาศของโลก” และยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ เป็นเกราะป้องกันห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ เป็นที่หลบภัยของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ช่วยลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นดินตามแนวชายฝั่งได้อีกด้วย

         ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และทางกรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำลำคลอง สองข้างทางสาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×