ภาพงานกิจกรรม

เชียงใหม่ลงนามความร่วมมือระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ลดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก


วันที่เผยแพร่ 2019-05-31 19:31:40 น.

       เชียงใหม่ : เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และเครือข่ายผู้ประกอบการขนส่งมวลชนแบบประจำทาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เครือข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองเชียงใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ร่วมกับนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับเกียรติจากนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม เพื่อการเชื่อมต่อต้นทางสู่ปลายทางที่ สะดวก รวดเร็ว และเกิดเครือข่ายการพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน ลดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก แก้ปัญหาการจราจรแออัดในพื้นที่ “Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network” ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

       เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ผ่านองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในโครงการ Low Carbon Demonstration Project Implementation for Chiang Mai Municipality ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตเมืองเชียงใหม่ให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๗๐,๐๐๐ tCO2e และขอบเขตของโครงการนี้ได้ครอบคลุมถึงการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเน้นการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในเมืองเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยสร้างความร่วมมือเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart Mobility Alliance) เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งอุตสาหกรรมบริการ และสร้างความพร้อมในการพัฒนาด้านต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะตามมาในอนาคต

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×