ภาพงานกิจกรรม

๘ หน่วยงานภาคี ผนึกกำลังร่วมวิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run


วันที่เผยแพร่ 2019-06-28 12:13:22 น.

         กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งนักวิ่งที่ได้สมัครลงทะเบียนวิ่งกว่า ๑,๘๐๐ คน เข้าร่วมงาน “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาขน) หรือ อบก. ร่วมกับหน่วยงานภาคี ๘ องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โครงการนอร์ธ ปาร์ค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้กล่าวรายงาน และดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานและมอบโล่รางวัลให้กับนักวิ่งที่ชนะการแข่งขันแต่ละรุ่น พร้อมเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาคีร่วมจัดและหน่วยงานสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโครงการนอร์ธ ปาร์ค หลักสี่ กรุงเทพฯ

        การจัดงานวิ่งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน กระตุ้นให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งกำลังวิกฤติอยู่ขณะนี้ และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย ด้วยการเดินวิ่ง สร้างเสริมสภาพร่างกายให้แข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานโรค พร้อมรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ

        “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” ประกอบด้วยการวิ่ง ๓ ประเภท ได้แก่ Fun Run ระยะทาง ๕ กิโลเมตร Mini Marathon ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร และเดินวิ่ง VIP ระยะทาง ๕ กิโลเมตร และเป็นการจัดงานวิ่งแบบไร้คาร์บอน (Zero Carbon Run) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) โดยนำคาร์บอนเครดิตที่ อบก. ได้รับบริจาคจากโครงการ MitrPhol Bio-Power (Danchang)-Block 2 ของ บริษัท มิตรผล ไบโอพาวเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด มาชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากงานวิ่งครั้งนี้ทั้งหมด เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

        ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการจากหน่วยงานภาคี ผลิตภัณฑ์สินค้าฉลากคาร์บอน และเสื้อคูลโหมด การออกร้านสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ลดการใช้พลาสติกแนะนำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการลดโลกร้อน ด้วยการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ติดฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อน การลดการใช้พลาสติก การคัดแยกขยะ และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ผ่านการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เปลี่ยนระบบหลอดไฟประหยัดพลังงาน และจัดค่ายเยาวชนลดโลกร้อนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรี

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×