ภาพงานกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากฎหมายกลไกการตลาด สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก


วันที่เผยแพร่ 2019-07-02 16:57:51 น.

       กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมการสัมมนา The 2nd Seminar on “Sharing Experiences on Legal Development and Implementation of Emissions Trading Scheme (ETS) ” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) โดยมีนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ

     การสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emissions Trading Scheme: ETS) ในต่างประเทศ และเสริมความเข้าใจของภาคส่วนไทยที่เกี่ยวข้อง โดยคณะวิทยากรจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์  และผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับหลักการและการดำเนินงานของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) ความก้าวหน้าของการจัดตั้งระบบ ETS ในประเทศไทย นโยบายและกรอบโครงสร้างกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการโครงสร้างองค์กรของระบบ ETS ของเยอรมนี จีน และสิงคโปร์ และภาษีคาร์บอนของสิงคโปร์ บทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบ ETS และภาษีคาร์บอน สถานะทางกฎหมายของสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ระบบ ETS กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในระบบ ETS ของเยอรมนี รวมทั้งเครื่องมือระหว่างประเทศและกลไกราคาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และความตกลงปารีส ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความสนใจและให้ข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×