ภาพงานกิจกรรม

๓ หน่วยงานภาคีผนึกกำลังรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อนสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


วันที่เผยแพร่ 2019-07-30 11:48:13 น.

        กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Sustainable Low Carbon City โดยได้รับเกียรติจากคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าว จากนั้นเป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นายเรอโนด์ เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นดีพี ประจำประเทศไทย และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ​ ห้อง YULANIA โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพมหานคร

        วัตถุประสงค์ของการลงนามครั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือและเดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDG) โดยเน้นการลดใช้ถุงพลาสติก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพื่อสร้างเมืองให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ในพื้นที่นำร่อง ๕ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย เพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งจากข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ทุก ๆ ๑ นาทีทั่วโลกจะมีคนซื้อขวดน้ำพลาสติกประมาณ ๑ ล้านขวด และมีการใช้ถุงพลาสติกประมาณ ๕ ล้านล้านถุงแต่ละปี ในแต่ละปีจะมีขยะพลาสติกกว่า ๘ ล้านตันถูกทิ้งและลงไปในมหาสมุทร ทำให้สัตว์ทะเลจำนวนไม่น้อยได้รับสารพิษจากการกินพลาสติก

        บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแสดงเจตนารมณ์ ในการร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านแนวทางต่างๆ อาทิ การรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมในร้าน 7-11 ผ่านโครงการ 7 Go Green ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และยังการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน พัฒนาพลังงานหมุนเวียน และลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×