ภาพงานกิจกรรม

กระทรวงมหาดไทยจับมือหน่วยงานภาคีสนับสนุนทุกภาคส่วนร่วมคัดแยกขยะลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม


วันที่เผยแพร่ 2019-07-30 14:02:46 น.

        กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ๔๒ จังหวัด ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานสัมมนา “Success of Waste Separation – Change for good: ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วม ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ    

        โอกาสนี้ นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมรับมอบโล่เกียรติจากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ร่วมพัฒนา และร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทางและการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

        การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนวาระสำคัญของชาติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งการดำเนินโครงการธนาคารขยะ ซึ่งในปัจจุบันมี ๗๘๐ อปท. สามารถนำรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้แล้วกว่า ๓๐๐ ล้านบาท โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนมีการจัดทำแล้วถึง ๑๐.๕ ล้านครัวเรือนจาก ๑๗ ล้านครัวเรือน หรือ ๖๐% ทั่วประเทศ ซึ่งถังขยะเปียกนี้ สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการของการเกิดภาวะโลกร้อนได้กว่า ๓๐๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ ๖๐๐ ล้านต้น

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×