ภาพงานกิจกรรม

ผลสำเร็จโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก


วันที่เผยแพร่ 2019-08-13 11:59:44 น.

      กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคมที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๗๐ ท่าน เข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ธนาคารโลก และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเปิดงานแถลงผลสำเร็จโครงการ PMR ดังกล่าว ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูมโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

       ภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงงานและอาคารควบคุมนำร่องในการลดก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๓๘ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ จำนวน ๒๕ แห่ง และมีการนำเสนอการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินการศึกษาการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจกในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (Energy Performance Certificate Scheme: EPC) กลไกส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับเทศบาลเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City Program: LCC) และการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายสำหรับการดำเนินกลไกซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emissions Trading Scheme: ETS) โดยวิทยากรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×