ภาพงานกิจกรรม

ไทยผนึกกำลังอาเซียน-จีน ร่วมขับเคลื่อนพลังงานทดแทนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


วันที่เผยแพร่ 2019-09-06 16:16:40 น.

       กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้แทนหน่วยงานรัฐระดับสูงจากประเทศต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุม ASEAN-China Cooperation on Energy Transition and Climate-resilient Development เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำและขับเคลื่อนนโยบายการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถการลดก๊าซเรือนกระจกได้บรรลุผลตามข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศได้ให้สัตยาบันไว้ในเวทีสากล โดยมีนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายเซี่ยเจิ้นหัว (Mr. Zhenhua Xie) ผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประธานองค์กรริเริ่มดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศสากล (China’s Special Representative on Climate Change and Chair of the Global Climate Action Initiative) เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องศกุนตลาเอ-บี โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ  

       การประชุมครั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานรัฐระดับสูงจากประเทศต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และกรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนความท้าทายต่างๆ ที่แต่ละประเทศเผชิญร่วมกัน ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาที่พึ่งพิงพลังงานฟอสซิลที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปสู่การพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศด้านพลังงานสะอาด ซึ่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงานครั้งนี้ และยังนับเป็นบทบาทสำคัญอีกบทบาทหนึ่งในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของประเทศไทยในเรื่องสังคมคาร์บอนต่ำและนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งส่งเสริม “Theme” ของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในหัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ
ก้าวไกล ยั่งยืน” ทางด้านสิ่งแวดล้อม

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×