ภาพงานกิจกรรม

“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” เชิดชูผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า ๓.๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า


วันที่เผยแพร่ 2019-09-30 16:09:32 น.

          กรุงเทพฯ : วันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา ผู้แทน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน กว่า ๑,๓๕๓ คน เข้าร่วมงานและรับมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศภายใต้การดำเนินงานของ อบก. อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศแก่ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยมีนายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วม ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

          งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ลดโลกร้อนวันนี้ เริ่มที่ตัวเรา” (It’s perfect time to start action) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เรื่องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และกระตุ้นให้เกิดกระแสการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และการปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกกว่า ๔๐๖ ราย สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ๓,๔๑๙,๘๔๙.๒๙ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน ฉลากคูลโหมด คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรภาคอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โครงการประกวดเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน โครงการนำร่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย โครงการจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน  โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน และโครงการการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×