ภาพงานกิจกรรม

๑๗ ปี ทส. เดินหน้าฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


วันที่เผยแพร่ 2019-10-07 11:03:50 น.

       กรุงเทพฯ : วันที่ ๓ ตุลาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารฝ่ายการเมืองและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๑๗ ปี” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมในพิธีสักการะพระพุทธสยัมภู พระพุทธรูปประจำกระทรวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ และเป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์จากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยการปฏิบัติงานของ ทส. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ​ ๒๐ ปี และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ๔ ด้าน ดังนี้

       - ด้านทรัพยากรน้ำ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ รวมทั้งการขุดเจาะน้ำบาดาลและการเติมน้ำใต้ดินในฤดูน้ำหลาก เพื่ออุปโภค บริโภค

       - ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วม และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก การนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM2.5 PM10 รวมทั้ง พัฒนาการดำเนินงานด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA /EHIA

       - ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งผืนป่า สัตว์ป่า ท้องทะเล การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เน้นการทำงานแบบบูรณาและการมีส่วนร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       - ด้านการบริหารจัดการ เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อีกทั้งให้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกฎหมาย ​กฎ​ ระเบียบ​ ข้อบังคับ​ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง ดูแล​ รักษา​ ทรัพยากรป่าไม้ ท้องทะเล และสิ่งแวดล้อม

       นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโซเซียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดจนขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการ การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกัน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×