ภาพงานกิจกรรม

อบก.เปิดตัวโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)


วันที่เผยแพร่ 2015-08-30 12:13:21 น.

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เปิดตัวโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) เพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีนายธงชัย ศรีดามา ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดงาน และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานจัดงาน ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
งานสัมมนาเปิดตัวในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและตัวแทนจาก 7 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสนใจและดำเนินโครงการ LESS ในปี 2558 ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “LESS กับการลดโลกร้อน” ดังนี้ 

1. นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร        นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
2. นายสมชาย จริยเจริญ        อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแกลง 
3. นายคมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล        กรมป่าไม้
4. นางสาวธัญนันท์ ภาคย์รัชพงศ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
5. นายศิริพงษ์ โทหนองตอ        อาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต 
6. นางสาวพิมสิริ พุฒิวรชัย        สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
7. นายเกรียงศักดิ์ โชติมโนธรรม        บริษัท แอลฟ่าเท็กซ์อินดัสตรีส จำกัด    

ปัจจุบันมีจำนวนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองแล้วจาก อบก.จำนวน 160 กิจกรรม จากผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 120 ราย ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ประมาณ 590,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ อบก.ได้พัฒนาเครื่องมือการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS แล้วจำนวน 28 วิธีการ

โครงการ LESS เป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการของรัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ชุมชน วัด โรงเรียน หมู่บ้าน อาคารพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลและอื่นๆ ทั้งในรูปแบบการดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง และการให้การสนับสนุนผู้อื่นให้มีการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ข้อสำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้การดำเนินโครงการ LESS นอกจากจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมอื่นๆ เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดปริมาณขยะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก สร้างระบบนิเวศให้ดีขึ้น ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การพัฒนาประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×