ภาพงานกิจกรรม

CITC จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง”


วันที่เผยแพร่ 2015-08-30 23:11:41 น.

ศูนย์ CITC ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา” สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางไป 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานในสังกัดของตน การอบรม มีระยะเวลา 2 วัน โดยวันแรกกล่าวถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพื้นฐานการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และในวันที่ 2 จะลงรายละเอียดการเก็บข้อมูลและการคำนวณการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในแต่ละสาขา ประกอบด้วย สาขาเกษตร สาขาของเสีย สาขาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ สาขาพลังงาน และสาขาอุตสาหกรรม ซึ่ง อบก. ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าวข้างต้น

โดยการอบรมครั้งแรกการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ในสาขาเกษตร ของเสีย และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษฯ และการอบรมครั้งที่ 2 การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ในสาขาพลังงานและสาขาอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×