ภาพงานกิจกรรม

CITC จัดฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Economics Of Climate Change


วันที่เผยแพร่ 2015-08-30 23:20:33 น.

ศูนย์ CITC ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Economics of Climate Change) สำหรับผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Coordinator Officer) ไป แล้ว 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดไปเมื่อวันที่ 9-10 , 16 -17 มีนาคม 2558 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม , 8 – 9 มิถุนายน 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับผู้ประสานงานด้านเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้แก่ การพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับความรู้ และทักษะด้านเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสามารถในการนำความรู้และทักษะนั้นไปใช้ในการดำเนินการและปฏิบัติงานของตนและของหน่วยงานในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการให้การฝึกอบรมกับผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นบุคคลากรของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย เช่น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาในเวทีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บุคลากรที่จะต้องออกกฎระเบียบหรือกฎหมายสำหรับการบรรเทา (Mitigation) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการปรับตัว (Adaptation) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรทั้งหมดเป็นจำนวน 61 คน และสำหรับหลักสูตรวิทยากร จำนวน 10 คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×