ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC. จับมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความรู้สู่ท้องถิ่น


วันที่เผยแพร่ 2015-08-30 23:26:48 น.

ในปัจจุบันทั่วโลกเกิดความตื่นตัวต่อประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมีการระบุเรื่องสังคมคาร์บอนต่ำไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ว่าในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงได้จัดตั้ง ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change International Technical and Training Center (CITC) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อบรมเชิงเทคนิคครบวงจรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและเขตภูมิภาคอาเซียน โดยหลักสูตรที่สำคัญหลักสูตรหนึ่งภายใต้ศูนย์ CITC คือ “การพัฒนาและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon and Resilient Society Development)”

ซึ่งเมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ CITC ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และเทศบาลนครหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตร “การพัฒนาและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” เพื่อสร้างความตระหนัก และการลงมือปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการรับมือที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นแนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบรรยาย การแลกเปลี่ยนมุมมองนโยบายการจัดการขยะสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการศึกษาดูงานเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางและการกำจัดขยะในพื้นที่ และโครงการเตาเผาขยะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับผู้บริหาร นายกเทศบาล รองนายกเทศบาล เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าวกว่า 30 เทศบาล

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×