ภาพงานกิจกรรม

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการบริหารงานให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ


วันที่เผยแพร่ 2015-08-31 22:37:13 น.

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบาย "โปร่งใส เป็นธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ รับใช้ประชาชนด้วยหัวใจ”  เป็นนโยบายหลักให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยึดถือปฏิบัติในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ารับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งมีนโยบายของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 ข้อหลัก คือ 

 1. การแต่งตั้ง โยกย้าย ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อเลือกคนดีเข้าสู่ระบบบริหาร        
 2. ทำงานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและคอรัปชั่น      
 3. ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นที่ตั้ง 
 4. ให้เป็นข้าราชการที่ดีด้วยหัวใจที่รักประชาชน 

นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้

 • - การจัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติงานโดยยึดถือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นลำดับแรก 
 • - ให้มีการส่งเสริมโครงการปั่นจักรยานในพื้นที่ของหน่วยงานตามความเหมาะสม
 • - ให้มีการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
 • - ให้ใช้หลักวิชาการในการปฏิบัติงาน 
 • - พื้นที่ที่มีความสำคัญให้หัวหน้าส่วนราชการดูแลเป็นพิเศษ 
 • - ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับทราบ 
 • - ให้มีการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่เข้าใจวิธีการดำเนินงาน 
 • - ให้มีบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดแบบไร้รอยต่อ
คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×