ภาพงานกิจกรรม

พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2558


วันที่เผยแพร่ 2015-10-04 16:34:59 น.

วันที่ 24 กันยายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน " ประจำปี 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อหนุนภาครัฐ-เอกชน ลดก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่อง โดยมีผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 155 ราย สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 184 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. เปิดเผยว่า องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เกิดความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ อบก. จึงได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ภาคธุรกิจและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนได้ โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อกำหนดแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และต่อยอดให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน รวมทั้งยังได้เชื่อมโยงไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมฉลากคาร์บอน

ผลจากการดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงปี 2558 มีผู้ผ่านการรับรองประเภทองค์กรจำนวน 12 องค์กร ประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ จาก 6 บริษัท ประเภทการจัดประชุม หรือ งานอีเว้นท์ จำนวน 13 งาน และประเภทกิจกรรมส่วนบุคคล จำนวน 319 คน มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชยจำนวน 11,825 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า และผลการดำเนินงานของฉลากคาร์บอนได้แก่ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction) หรือฉลากลดโลกร้อน และฉลากคูลโหมด (CoolMode) โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงปีงบประมาณ 2558 ส่งเสริมให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 121,475 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี้ ในปีนี้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ อบก.ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ขึ้น โดยมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งสร้างเครื่องมือการคำนวณปริมาณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อความสะดวกต่อการพัฒนาโครงการ และส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กรธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ในชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ อบก. จะเป็นผู้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรม และมอบใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LoR) เพื่อเป็นการเผยแพร่และยกย่องผู้ทำความดี นอกจากนั้น การพัฒนาโครงการ LESS ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดมาตรการจูงใจทางสังคม เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกิดความตระหนักและมีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป มีผู้ขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ LESS ในช่วงระยะเวลาการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจนถึงปี 2558 จำนวนกว่า 400 กิจกรรม สามารถลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 184,369,108 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×