ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมงาน “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558


วันที่เผยแพร่ 2015-10-23 11:39:37 น.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่าง ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2558" โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นายพิษณุพล สงวนนวล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากป่าชุมชนทั่วประเทศ นักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด “คนอยู่ดี ธรรมชาติอยู่ได้” ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมอย่างเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และที่สำคัญคือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี และในปีนี้ ป่าชุมชนบ้านต่อแพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยองคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้มอบรางวัล ส่วนป่าชุมชนโนนใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ คว้ารางวัล “เยาวชนคนรักษ์ป่า” ซึ่งเป็นรางวัลเฉพาะด้านในปีนี้ 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ นโยบายของรัฐบาลต้องการที่จะรักษาทรัพย์ของแผ่นดินหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นทรัพย์สมบัติของชาติบ้านเมืองที่บรรพบุรุษไทยได้รักษาไว้สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงพวกเราในวันนี้ จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เกิดบนผืนแผ่นดินนี้ต้องช่วยกันรักษาทรัพย์แผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานของเราในอนาคต ผมรู้สึกยินดีที่ภาคเอกชนได้มามีส่วนร่วมและเป็นแกนนำในการรักษาป่าชุมชนเอาไว้ ในฐานะเป็นภาครัฐ ทำอย่างไรจึงจะสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์รักษากับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั่นคือหัวใจ ทำอย่างไรคนจึงจะอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนก็ต้องอยู่อย่างดูแลรักษา ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการสร้างจิตสำนึกให้เกิดในใจของทุกคนจนเกิดเป็นอุดมการณ์ในการรักป่า การรักษาทรัพย์แผ่นดินก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×