ภาพงานกิจกรรม

อบก. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก (G เงิน) ออฟฟิศสีเขียว


วันที่เผยแพร่ 2015-11-04 11:47:26 น.

กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก (G เงิน) จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) หมายถึง สำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบเกณฑ์สำนักงานสีเขียว 7 หมวด ดังต่อไปนี้ การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) การดำเนินงาน Green Office การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental) การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำนักงานสีเขียว ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×