ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมงานมหกรรม "เพราะอากาศเป็นใจ" (Climate Change Expo 2015)


วันที่เผยแพร่ 2015-11-06 12:28:18 น.

กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมหกรรมเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Expo 2015) ภายใต้แนวคิด "เพราะอากาศเป็นใจ” โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีกว่า 20 องค์กรร่วมจัดงาน อาทิ หน่วยงานราชการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ภาคเอกชน ชุมชน สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรภาคีและชุมชนที่มีผลงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดชุดนิทรรศการและการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับนิสิต นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยภาพยนต์เรื่อง "for rest" ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมด้วยรางวัลทริปศึกษาดูงาน COP21 ณ กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส

ในการนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวในการเปิดงานมหกรรม  "เพราะอากาศเป็นใจ” ว่า ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดภัยแล้ง น้ำท่วม และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชนให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของไทยได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ภาครัฐได้ทำงานร่วมกับภาคีสมาชิกมาอย่างยาวนานและนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย หลังปี ค.ศ.2020 หรือ พ.ศ.2563 ให้ได้ร้อยละ 20 โดยจะนำตัวเลขนี้ไปแถลงในที่ประชุมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ หรือ COP21 ในเดือนธันวาคม ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×