ภาพงานกิจกรรม

รมว.ทส. ร่วมพิธีลงนามการจัดทำความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ไทย-ญี่ปุ่น


วันที่เผยแพร่ 2015-11-26 11:15:06 น.

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมลงนามความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางทามาโยะ มารุกาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ลงนามร่วม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว  ซึ่งในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว ได้มีสักขีพยานของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม ได้แก่ นายมาโกโตะ โอนิกิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม  นายภควัต ตันสกุล อุปทูตประจำกรุงโตเกียว  นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

          ความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM)  ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศญี่ปุ่น มุ่งส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) และผลักดันการดำเนินงานกลไก JCM ซึ่งในฝ่ายไทย จะมีการจัดตั้งสำนักเลขาธิการกลไกJCM ประเทศไทย(Thailand JCM Secretariat) โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ทำหน้าที่สำนักเลขาธิการกลไก JCM เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลไก JCM

          ภายใต้กลไก JCM นี้ ญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านเทคนิคและงบประมาณไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าโครงการ โดยโครงการของไทยที่ได้รับคัดเลือกในปี ๒๕๕๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการได้แก่ ๑. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในโรงงานทอผ้า โดยใช้เครื่องทอผ้าประหยัดพลังงาน ๒. โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศและตู้แช่เย็นในร้านสะดวกซื้อ และ ๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงงานผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ รวมทั้ง ๔ โครงการคาดว่าจะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ ๘,๒๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ระหว่างพิธีลงนามครั้งนี้ นางมารุกาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นแจ้งเรื่องน่ายินดีแก่พลเอก สุรศักดิ์ว่าได้มีการคัดเลือกโครงการJCM เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๕๘ ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วม (ไฟฟ้าและความร้อน) สำหรับโรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์คาดว่าจะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ๖,๙๐๙ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ด้วยเงินลงทุนของโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๑๐ ล้านบาท

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์เปิดเผยว่า “จากความร่วมมือของไทยและญี่ปุ่นในครั้งนี้ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์กลไก JCM หลายประการ ทั้งเงินลงทุนที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทย ๔ โครงการประมาณ ๔๓๕ ล้านบาท ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางของการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป”

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดทำความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ได้ที่

- คุณปวีณาพาณิชยพิเชฐ (PaweenaPanichayapichet) ผู้จัดการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล (Manager, Approval and Monitoring Office) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

Email :paween@tgo.or.th

- คุณซาโตชิ โยชิดะ (Satoshi Yoshida) Assistant Permanent Representative of Japan to UNESCAP

Email :  satoshi.yoshida@mofa.go.jp

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×