ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


วันที่เผยแพร่ 2015-12-11 16:34:09 น.

อบก. ร่วมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 คณะผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นและเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส”  โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ได้นำผู้ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันว่า“ข้าพเจ้า (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยึดความยุติธรรมความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกง เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป”

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (Internatioal Anti-corruption Day) โดยมีการจัดทำอนุสัญญาให้ประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศร่วมลงนาม ซึ่งได้กำหนดประเด็นความร่วมมือด้านมาตรการเชิงป้องกัน ให้ทุกประเทศต้องมุ่งป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและถือว่า การปราบปรามคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ จึงต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×