ปฏิทินกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

ศูนย์วิชาการนานาฃาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" (Climate Change Management for Sustainable Development: CCSD) ระหว่าง วันที่ 7-8 ธันวาคม 2559

  • สถานที่: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • ลักษณะการอบรม: บรรยายแลแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (Workshop)
  • ภาษาที่ใช้: บรรยายภาษาไทย 

 

หมายเหตุ​
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบกำหนดการอีกครั้งที่ www.citc.in.th ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ลงทะเบียนและยืนยันการเข้าร่วมอบรมก่อน

*** Free - ไม่มีค่าใช้จ่าย


×