ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

กฟผ.ร่วมมือสำนักงานกปร. เปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LEDประหยัดค่าไฟปีละกว่า 6.5 ล้านบาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งมอบผลการดำเนินโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LEDเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจากนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. รวมถึงผู้บริหารกระทรวงพลังงาน , กฟผ. และสำนักงาน กปร. เข้าร่วมงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การรณรงค์ให้เกิดการใช้หลอดไฟLED ประสิทธิภาพสูง เช่น โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ถือเป็นโครงการสำคัญที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ โดยกระทรวงพลังงาน พร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ด้าน เลขาธิการ กปร. กล่าวถึงความร่วมมือโครงการฯ ว่า สำนักงาน กปร. ได้ตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงน้อมนำเป็นหลักในการบริหารการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ โดยในปี 2558 กฟผ. ได้ดำเนินงานนำร่องโครงการเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟฟ้าLED ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ต่อมา ในปี 2559 ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ขยายการดำเนินงานเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง LED เพิ่มเติมอีก 10 แห่ง เช่น อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ ,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงาน กปร. ได้ดำเนินงานตามกระบวนการอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ

ด้าน ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงการดำเนินโครงการฯ ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึกในคุณค่าของพลังงาน อาทิ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และโครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED ซึ่งจากการดำเนินงานรณรงค์ประหยัดพลังงานของ กฟผ. จนถึงปัจจุบัน สามารถลดปริมาณกำลังไฟฟ้าในระบบลงกว่า4,250 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 14.5 ล้านตัน

สำหรับโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างLED เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดย กฟผ. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED แก่ สำนักงาน กปร. จำนวน 22,176,000 บาท รวมถึงอาคารสำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงปีละ 1.63 ล้านหน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ปีละ 6.5 ล้านบาท และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 835 ตัน


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: http://www.js100.com


×