ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

      - ประกาศ อบก. เรื่อง ประกาศสืบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้องภายในองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อปรับปรุงเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องอบรมเพื่อการเรียนรู้ และห้องศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

      - ประกาศ อบก. เรื่อง ประกาศยกเลิกการสืบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้องภายในองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อปรับปรุงเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องอบรมเพื่อการเรียนรู้ และห้องศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

      - ประกาศ อบก. เรื่อง แข่งขันราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

      - ประกาศ อบก. เรื่อง สืบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (ระยะที่ 1) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

      - ประกาศ อบก. เรื่อง แข่งขันราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557


×