ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - [ขยายเวลารับเอกสารแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ (Request for Expression of Interest)] ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ Thailand - PMR : A legal study to support the readiness preparation for EPC scheme (Ref. No. CS-6) ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

      - ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ Thailand - PMR : Study on Target Setting for EPC scheme (Ref. No. CS-10) ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

      - ประกาศ อบก. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการ การสืบราคาจ้างเหมาบริการ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

      - ประกาศ อบก. เรื่อง สืบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของ อบก. ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

      - ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ Thailand - PMR : Study on Carbon Pricing Mechanism (Ref. No. CS-14) ณ วันที่ 5 เมษายน 2560

      - ประกาศ อบก. เรื่อง สืบราคาจ้างพัฒนาระบบการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแบบออนไลน์ (CFO Reporting Platform) เพื่อขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559


×