ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

      - ประกาศผลการแข่งขันราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ณ วันที่ 23 กันยายน 2558

      - ประกาศผลการสืบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องภายในสำนักงาน เพื่อปรับปรุงเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องอบรม เพื่อการเรียนรู้ และห้องศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2558

      - ประกาศชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

      - ประกาศผลการสืบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (ระยะที่ 1) ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

      - ประกาศชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

      - ประกาศผลการเปิดซองแข่งขันราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ ณ วันที่ 22 มกราคม 2558

      - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเปิดซองแข่งขันราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557


×