ข่าวสารกิจกรรมและงานสัมมนา

ประกาศผลประกวดภาพถ่ายและเรียงความวันคุ้มครองโลก

ผลประกวดภาพถ่าย “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง”

๑.  รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัลๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
  ชื่อภาพ “ภัยแล้ง ภัยร้ายต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คน”
  โดย นายแพทย์ ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัลๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
  ชื่อภาพ “ในอ้อมกอดที่พอเพียง”
  โดย รุสดี บันทนิตย์
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๒ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  ชื่อภาพ “ยิ้มรับความสุข”
  โดย พงศธร เฮงสุวนิช
  ชื่อภาพ “โลกร้อน น้ำแห้ง ปลาหมด”
  โดย ราชัญ ปัญญา
   
๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  ชื่อภาพ “ช่างตีเหล็ก”
  โดย ทนงศักดิ์ หาระคุณโน
  ชื่อภาพ “ชีวิตเพื่อชีวิต”
  โดย พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล
   

 

ประกาศผลการตัดสินเรียงความวันคุ้มครองโลก ในหัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ  ๑ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

เด็กหญิง ชมพูเนกข์ แก่นแก้ว ชั้น ป.๕     โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ  ๑ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

เด็กหญิงแสงส่า ลุงซอ ชั้น ป.๕     โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย  ๕ รางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

เด็กหญิงสุวภัทร ยุบลเขต ชั้น ป.๖ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
เด็กหญิงปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นา ชั้น ป.๖ โรงเรียนคณิกาผล กรุงเทพฯ
เด็กหญิงนันทกานต์ ลินทอง ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง จังหวัดขอนแก่น
เด็กหญิงอรอนงค์ พรมมา ชั้น ป.๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา จังหวัดสงขลา
เด็กหญิงสุปัฐวีร์ กลิ่นกล่อม ชั้น ป.๕ โรงเรียนจอย สุราษฎร์ธานี

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ  ๑ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

นางสาวใยรัก ชุติอังกูร ชั้น ม.๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ  ๑ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวพัชรินทร์ อินจันทร์ ชั้น ม.๖ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง

รางวัลรองชนะเลิศ  ๕ รางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวภัทรธิดา นิลกำแหง ชั้น ม.๕ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
เด็กหญิงอริศรา แก้วมาตร ชั้น ม.๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
นายทักษ์ดนัย ฝ่ายไธสง ชั้น ม.๔ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
นายบุญเกียรติ์ วงษ์ภัทรโรจน์ ชั้น ม.๓ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
นายปวีณ แซ่แต้ ชั้น ม.๕ โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพฯ

×