โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 :: TGO | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ราคากลาง

โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560


×