ข่าวสารกิจกรรมและงานสัมมนา

เชิญเข้าร่วมโครงการ “สนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER ปี 2561"

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body: VVB) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้คาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการ T-VER มีความน่าเชื่อถือ โดยคาร์บอนเครดิตดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมชดเชยคาร์บอน หรือซื้อขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ

ปีงบประมาณ 2561 อบก. จึงได้จัดทำ โครงการ “สนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER” โดยจะดำเนินการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) หรือการทวนสอบ (Verification) โดยผู้ประเมินภายนอก

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มใบสมัคร ดังนี้

ดาวน์โหลด: หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “สนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้โดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้

ดาวน์โหลด: หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “สนับสนุนการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการสนับสนุนการทวนสอบ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จดถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจักรพงษ์ 02-1419845 และคุณศิริพร 02-1419847

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ T-VER เพิ่มเติมได้ที่ http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ T-VER http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver/index.php?option=com_jdownloads


×