รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน เลขานุการโครงการของศูนย์ CITC (ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 มกราคม 2561)

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง เลขานุการโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International and Training Center : CITC)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ระยะเวลาการจ้างงาน กุมภาพันธ์ 2561 ถึง กันยายน 2563 (ระยะเวลาทดลองงานหนึ่งเดือน)
วันและเวลาการทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันหยุด ตามวันหยุดราชการในประเทศไทย
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประกันสังคมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินเดือนรวมประกันสังคมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าประกันสังคม, ค่าพาหนะ, ค่าภาษี ฯลฯ
ทักษะและความสามารถพิเศษ - มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก
- มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาในระดับนานาชาติ, เพื่อนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการจัดประชุมนานาชาติ และการดำเนินการจัดฝึกอบรม เป็นต้น
- มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดีเยี่ยม เช่น โปรแกรม Microsoft Excel, Word และ Power point
ประสบการณ์ทำงาน ด้านเลขานุการหรือพนักงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (หากมีประสบการณ์การทำงานในโครงการ JICA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ระยะเวลาประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อม (ยกเว้น สิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ)
ติดต่อ

น.ส.ธนวรร พงษ์พานิช (ผู้ประสานงานโครงการ CITC)
อีเมล tanawan@tgo.or.th
โทรศัพท์ +66 (0) 2141 9853

Ms. Mizuki Ono, Mr. Wataru Morimoto (JICA Expert Team)
อีเมล ono-mz@oriconsul.com, morimoto-wt@oriconsul.com
โทรศัพท์ +66 (0) 826018830, +66 (0) 645272970

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ http://citc.in.th


×