ปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์ CITC จะจัดงาน Side Event UNFCCC COP23

ศูนย์ CITC จะจัดงาน Side Event UNFCCC COP23

ศูนย์ CITC จะจัดงาน Side Event “การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 23” (UNFCCC COP 23) ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

กำหนดการจัดงาน 

 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

จะจัดงาน Climate Change Capacity Building – Driving Climate Actions through CITC
ณ Japan Pavilion เวลา17.00 น.

วัตถุประสงค์

» เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

» เพื่อเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แบ่งปันประสบการณ์ บทเรียน เกี่ยวกับด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

» แลกเปลี่ยน เรียนรู้มุมมอง วิสัยทัศน์ และเสนอแนะความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนาศักยภาพที่ผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

» เพื่อแนะนำศูนย์ CITC และการดำเนินกิจกรรมการต่างๆของศูนย์ฯ ในส่วนของการฝึกอบรมและการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


×