ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

24 บจ. คว้ารางวัล SET Sustainability Awards 2017 ต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2560 ให้แก่ 24 บจ.ที่มีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปีนี้ BANPU PTTGC SAT SCC และ TOP ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards of Honor พร้อมมอบรางวัลให้แก่ 65 บจ. ที่อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment: THSI หรือ “หุ้นยั่งยืน”

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้ บจ. เห็นความสำคัญของการดำเนิน ธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างการสร้างการเติบโตของผลประกอบการ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) มาใช้พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งต่อรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดให้มีการมอบรางวัล SET Sustainability Awards ขึ้นเพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจให้แก่ บจ. ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้แก่ภาคธุรกิจและองค์กรอื่นๆ ด้วย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market “Work” for Everyone”

“ปัจจุบัน บจ. ไทยมีความโดดเด่นทั้งในด้านผลประกอบการและคุณภาพ โดยในปีนี้นับเป็นความสำเร็จของ บจ. ไทย ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล สำหรับ บจ. ที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2017 นับเป็น “องค์กรต้นแบบ” ในการสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าต่อทั้งตัวองค์กรและสังคม สามารถนำประเด็นด้านความยั่งยืนผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และกระบวนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างโดดเด่น รวมทั้งมีการจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และนำนวัตกรรมเหล่านั้นไปสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบด้านด้วย นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่ บจ. ไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ในวงกว้าง” เกศรากล่าว

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล SET Sustainability Awards 2017 รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) จำนวน 5 รางวัล (เรียงลำดับตามตัว อักษร) ได้แก่ BANPU PTTGC SAT SCC TOP รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ BCP CFRESH IRPC รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ BAFS CHO KBANK MINT S & J SSSC TU และรางวัล Rising Star สำหรับ บจ. ที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ CPN DELTA FPI HMPRO IRC IVL PPS PSH SC พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ 65 บจ. ที่อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment: THSI หรือหุ้นยั่งยืนด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล SET Sustainability Awards ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน โดยคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่มีคะแนนโดดเด่นให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณากระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืนภายในองค์กร เช่น การจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน ESG การดูแลผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง บทบาทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน ตลอดจนความสามารถของบริษัทในการขยายผลความยั่งยืนไปสู่สังคมในวงกว้างจนเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

พิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืนครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สามารถติดตามรายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th


×