รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เรื่อง : ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


 

ตามประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งพนักงานอำนวยการ สำนักอำนวยการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่องค์การฯ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

๑.๑ พนักงานอำนวยการ (สำนักอำนวยการ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
     ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นายพชร จันทร

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

๒.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัวเพื่อแจ้งวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒.๒ ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าปฏิบัติงานกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายในวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด องค์การฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ

๓. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้


×