ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

กระทรวงทรัพย์ฯ รณรงค์ซื้อของขวัญปีใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพย์ฯ รณรงค์คนไทยตามรอยพ่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เลือกซื้อสินค้า “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มอบเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ สัญลักษณ์ตัว “G” และ ”G–Upcycle” ทำจากวัสดุเหลือใช้ ประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระแสบริโภคนิยมในการใช้สินค้า บริการ และประกอบกิจกรรมต่างๆ ของคนไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างสิ้นเปลือง รวมทั้งเกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย ทรงเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งการพัฒนายิ่งรุดหน้า ปัญหาคุณภาพส่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงทรงให้มีการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทำนุบำรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างค่านิยมให้ประชาชนรู้จักคิดและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการก่อขยะและต้องการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ประชาชนมักจะหาซื้อของขวัญเพื่อนำไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือเป็นของฝากให้กับครอบครัว ดังนั้น จึงอยากขอรณรงค์ให้ประชาชนเอาใจใส่และตระหนักถึงสิ่งของที่จะนำไปมอบเป็นของขวัญ ซึ่งนอกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีวางขายอยู่ทั่วไปแล้ว การเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประชาชนทุกคนสามารถทำได้

ด้านนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมีหลากหลายชนิด หนึ่งในนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปตัว G ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยนำหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด หรือเทคโนโลยีสะอาด มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบ การเลือกใช้พลังงาน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกิดการบริหารการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สำหรับเตรียมการขนส่งและจัดจำหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภค รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างถูกวิธี

นอกจากการซื้อของขวัญจากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัว G แล้ว ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ G–Upcycle ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ชุมชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ จากเศษวัสดุต่างๆ หรือสามารถเข้าไปค้นหาสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ตัว G ได้ที่เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th ที่จะกลายเป็นขยะมาพัฒนาเป็นวัสดุผลิตภัณฑ์โดยใส่ไอเดียใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ไม่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจก หรืออาจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดพลังงาน และฉลากทางด้านสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มเกษตรกร องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถเลือกซื้อได้ตามความสะดวก เป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันอีกด้วย


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×