ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

สถ. จัดอบรมแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน

อธิบดี สถ. เป็น ปธ. เปิดอบรม "แนวทางจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก อปท." มุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ช่วยลดภาวะโลกร้อน

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมีผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนภูมิภาค เช่น ผู้อำนวย การสำนัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80 คน เข้าร่วมอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น" นี้ เป็นปีที่สองของการจัดฝึกอบรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน และเพื่อเป็นฐานข้อมูลใน การทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมิน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ Carbon Footprint for Organization : CFO และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง หรือ City Carbon Footprint : CCF ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ เนื่องจากปัจจุบันเกิด ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน เพราะมีการสะสมของปริมาณก๊าซ เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การใช้ พลังงานในครัวเรือน สำนักงาน หรือการใช้พลังงานในการขนส่ง รวมถึงขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญ อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบริหารจัดการ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการ แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน รวมถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในเมือง ด้วย ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังเร่งขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนมีความตระหนักในเรื่องของการช่วยคัดแยกขยะ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะพิษและขยะจากครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี ก็จะสามารถนำไป คำนวณจำนวนคาร์บอนเครดิตที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ รวมทั้งการดำเนินการของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่ปัจจุบันเริ่มคึกคักและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเชิงการดูแลแก้ไขปัญหาขยะ และการเตรียมการเพิ่ม พื้นที่สีเขียว ตามนโยบายการอนุรักษ์รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชและการดูแลสิ่งแวดล้อม ที่ ต้องเตรียมการขยายขอบเขตองค์ความรู้ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้เข้าไปมีส่วนในการสร้างการรับรู้ของสังคมที่เป็นตัวเลขหรือเชิงปริมาณในการลดคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้น บรรยากาศ ก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซ เรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินศักยภาพและนำไปวางแผนการพัฒนาเมืองควบคู่ กับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่ง ที่ได้เริ่มดำเนินการเพื่อ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในส่วนที่สอดคล้อง กับภารกิจของหน่วยงานของทุกท่านต่อไป เพื่อให้สามารถแปลภารกิจที่เกี่ยวพันกับเรื่องการลดภาวะโลกร้อน หลายต่อหลายเรื่อง เช่น การบริหารจัดการขยะ การเป็นสำนักงานลดการใช้กระดาษ Paperless การปลูกต้นไม้ การดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดทำแปลงสมุนไพร ให้เป็นตัวเลขจำนวนตันคาร์บอนที่ ช่วยลดโลกร้อน เพื่อให้คนในสังคมเห็นประโยชน์ที่ชัดเจนขึ้น อันจะส่งผลให้การลดภาวะโลกร้อนเป็นกิจกรรมที่มี ความยั่งยืนได้


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×