ปฏิทินกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 5

ศูนย์วิชาการนานาฃาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 6-8 มิถุนายน 2561สถานที่: ห้อง CITC Training Room องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ลักษณะการอบรม: การบรรยายภาษาไทย
ภาษาที่ใช้: บรรยายภาษาไทย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 5
 

หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบกำหนดการอีกครั้งที่ www.citc.in.th ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ลงทะเบียนและยืนยันการเข้าร่วมอบรมก่อน

*** Free – ไม่มีค่าใช้จ่าย


×