ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ทส. ดันตลาด อตก. “ตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คิกออฟ รณรงค์ลดขยะพลาสติก ในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ ตลาด อตก. โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

เป้าหมายของ ทส. ต้องการกระตุ้นประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก รวมทั้งต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมบทบาทภาคีความร่วมมือภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยเฉพาะ “ขยะจากถุงพลาสติก” ตลอดจนเป็นช่องทางในการขยายผลการดำเนินงาน โดยมีการพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขยะพลาสติก รวมทั้งมีการประกาศเจตนารมณ์ “ตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม” ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

นับว่าสอดคล้องกับการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ตามประเด็นหลักในการรณรงค์ “Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it” “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ที่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการที่จะร่วมมือกันลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นมาหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาพลาสติกและขยะพลาสติก ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ”

ในขณะที่ภาคเอกชนเองก็ให้ความสำคัญและตอบรับร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกเป็นอย่างดี เพื่อช่วยกันทำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการเกิดขยะพลาสติกลดน้อยลง โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://mgronline.com


×