ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th CITC Regional Conference 2018 “Accelerating The Paris Agreement Implementation Through Climate Finance, Technology And Capacity Building”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th CITC Regional Conference 2018 “Accelerating The Paris Agreement Implementation Through Climate Finance, Technology And Capacity Building”  

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส ซึ่งให้ความสำคัญในความร่วมมือระดับภูมิภาค ในมิติของกองทุนและการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รายละเอียด : The 4th CITC Regional Conference 2018

กำหนดการ :  ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 
                    ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูนแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

 


×