ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

“มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย” ร่วมกับกรมป่าไม้ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จัดกิจกรรม ปลูกป่าชุมชน ลดโลกร้อน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง จ.ระยอง

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric มองเห็นคุณค่าความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัด “กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าชุมชนลดโลกร้อน” ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นำโดยนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยพล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ กรรมการมูลนิธิฯ นางประเสริฐ สุขจามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 400 คน จากทั้ง 11 กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จิตอาสาทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกป่า การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน และการสร้างฝายประชารัฐ เพื่อชะลอน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ ช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และป่าชุมชน บ้านหนองม่วง เพื่อดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อันเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า – Changes for the Better”

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกและความหวงแหนในผืนป่าให้กับคนไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากป่าชุมชน โดยเริ่มต้นจากผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทฯและชุมชนในพื้นที่ และค่อยต่อยอดความร่วมมือในวงกว้างมากขึ้น


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://mgronline.com


×