ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

TGO พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ยกระดับโรงงาน EEC สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคอุตสาหกรรมใน จ.ระยอง เร่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน โครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จ.ระยอง

โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประธานเปิดการสัมมนา กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายยกระดับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้กลายเป็น "World-Class Economic Zone" รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ทั้งต้องการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอาเซียนและเวทีการค้าโลก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้โครงการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่า จะมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก สนใจเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้น โดยในปี 2561 เป็นปีเริ่มต้น อบก. ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง และมีโรงงานอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบแล้ว จำนวน 79 แห่ง

จากการนำข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจก ที่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งได้นำเสนอมานั้น เทียบกับเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ พบว่า มีบริษัทที่สามารถเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 จะเป็นการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Industry) ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อผลักดัน และขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่รางวัลการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต่อไป


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×