ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      - ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

      - ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 31 พฤกษภาคม พ.ศ. 2562 

                - ข้อเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ 

      - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 

      - ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 

      - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

      - ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

      - ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


×