บทความ

"ปณิธานระดับโลก" ของ ICAO กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินคาร์บอนต่ำ (GLOBAL ASPIRATIONAL GOAL)

บทความ

"ปณิธานระดับโลก" ของ ICAO กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินคาร์บอนต่ำ
(GLOBAL ASPIRATIONAL GOAL)

เรียบเรียงโดย

นายธวัชชัย แสงคำสุข
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


ดาวน์โหลดไฟล์บทความ: “ปณิธานระดับโลก ของ ICAO กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินคาร์บอนต่ำ (GLOBAL ASPIRATIONAL GOAL)"


×