ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

การส่งเสริมจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 10 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

     กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหพะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ลงนามความร่วมมือในการประเมินวัฏจักรชีวิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาสินค้า และบริการด้านสิ่งงแวดล้อม รองรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 

     นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 จะยกระดับให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ ส่งเสริมให้ภาคผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นฐานการผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

     สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ฉบับที่ 12 หรือ SDG 12 รวมถึง สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งหากยกระดับได้ตามกลไกจะเป็นส่วนสำคัญให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งยังส่งผลดีในภาพรวมด้านเศรษฐกิจที่จะให้การส่งออกสินค้ามาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ต่างประเทศได้โดยไม่ถูกกีดกันทางการค้า ทั้งนี้เป้าหมายสินค้าและบริการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 7 ประเภท คือ กระดาษชำระ เครื่องพิมพ์ ตลับหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร บริการทำความสะอาด  บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และกระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป

       โดยเอ็มเทค ทำการวิจัยวัฎจกัรสินค้าบริการ ซึ่งจะให้ประเมินมูลค่าแฝงของสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะระบุได้ว่าสินค้าและบริการชนิดต่างๆนั้นมีผลกระทบ ข้อดีข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาเท่าไหร่ หรือเป็นมูลค่าเท่าใด ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนหรือผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และลดต้นทุนการผลิตหรือมูลค่าแฝงต่างได้ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ โดยเริ่มตั้งแตแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างระยะที่ 1 มีสินค้าที่นํามาคํานวณก๊าซเรือนกระจก 12 รายการ ส่งเสริมเฉพาะหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง  170 หน่วยงาน จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 25,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถประหยัดงบประมาณ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมประมาณ 200 ล้านบาท ระยะที่ 2 ปี 2556-2559 มีรายการ สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 17 รายการและได้เริ่มมีการขยายผลการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัย และ อปท. ขนาดใหญ่ ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ จากการคาดการณ์หากทุกหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างครบในรายการสินค้าทั้งหมด จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 11.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถประหยัดงบประมาณ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประมาณ 25,000 ล้านบาท ส่วนระยะที่ 3 ปี 2560-2564 มีรายการสินค้าและบริการ 30 รายการ และขยายการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดซื้อจัดจ้าง หากทุกหน่วยงานร่วมจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครบ คาดวาจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 5-10 และจะสามารถประหยัดงบประมาณในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท

      

ที่มาของข่าว: สำนักข่าวไทย

 


×