ทั่วไป

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ “ประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 5”

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสนใจเข้าร่วมโครงการประกวดฯ โปรดจัดส่งใบสมัครเพื่อแจ้งความจำนงไปยัง อบก. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร สามารถจัดส่งตามมาภายหลังได้ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


 

ดาวน์โหลด : :  รายละเอียดโครงการและใบสมัคร

ดาวน์โหลด : :  แบบฟอร์ม : เอกสารประกอบการสมัคร (ขยายเวลาส่งเอกสารประกอบการสมัคร ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563)

ดาวน์โหลด : :  เกณฑ์การประเมินโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด : :  คำสั่ง อบก. ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตัดสินโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 5

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์ นักวิชาการชำนาญการ หรือ นายนพพร จันทพล นักวิชาการ
ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 9836
เบอร์โทรสาร  0 2143 8405
อีเมล adminccfo@tgo.or.th
Facebook: ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก


×