ข่าวสารกิจกรรมและงานสัมมนา

เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย"

               ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ “นำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย” ซึ่งเป็นกลไกตลาดที่พัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรของตนเอง เป็นการตอบสนองต่อการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ซึ่งมีแนวโน้มสูงมากที่ประเทศกำลังพัฒนาทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทย จะต้องมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศและต้องเริ่มดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป
                องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงกำหนดจัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ระหว่างองค์กรนำร่อง อบก. และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องกรุงเทพฯ ๒  ชั้น เอ็ม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเปิดตัวองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ อบก. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน เพื่อประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานกลับไปยังอบก. ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดย อบก. ได้มอบหมายให้นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้จัดการโครงการ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๓๑ หรือ อีเมล anothai@tgo.or.th เป็นผู้ประสานงาน

Download: กำหนดการ

Download: แบบตอบรับ


×