ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

เปิดตัว โครงการ “CU Carbon Neutral–สิ่งพิมพ์คาร์บอนเป็นศูนย์” เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ภาวะโลกร้อน” กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เห็นได้จากสภาพลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การปล่อยก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และการตัดไม้ทำลายป่า จึงถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อไม่ให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกหนึ่งแห่ง ที่ร่วมรณรงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เปิดตัว โครงการ “CU Carbon Neutral–สิ่งพิมพ์คาร์บอนเป็นศูนย์” เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ รองอธิการบดีจุฬาฯ ย้ำว่า นอกจากโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วย

รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย รักษาการแทนผู้จัดการโรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ เล่าว่า สิ่งพิมพ์คาร์บอนเป็นศูนย์ เป็นนวัตกรรมที่โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ ได้นำมาใช้เพื่อความสมบูรณ์ของกระบวนการผลิตงานพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการควบคุมปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฯ ที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกจากการผลิตงานพิมพ์ ทั้งนี้โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ ได้เลือกวัตถุดิบการผลิตสิ่งพิมพ์ เช่น เลือกใช้กระดาษเยื่อเวียนใหม่ หมึกพิมพ์ soy ink ที่ผลิตจากสารธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี

“ปัจจุบันมีหน่วยงานนำร่องที่ผลิตสิ่งพิมพ์กับโรงพิมพ์จุฬาฯ ภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย กรุงเทพ มหานคร (หนังสือพิมพ์ กทม. สาร Metro News) กระทรวงสาธารณสุข (จดหมายคำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้แสวงบุญเพื่อการประกอบพิธีฮัจย์) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (หนังสือภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ (หนังสือเทคโนโลยีเทอร์โมอีเล็กทริก และหนังสือวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์) และศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ (วารสารจุฬา สัมพันธ์) โดยในอนาคตตั้งเป้าว่าสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ 100% ต้องประทับตรา CU Carbon Neutral”

อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ต้องบอกต่อ หากทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เชื่อว่าแม้ปัญหาจะไม่หมดไป แต่อย่างน้อยคงไม่รุนแรงขึ้น.


ที่มาของข่าวและรูปภาพประกอบ: http://www.dailynews.co.th


×