นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

ข้อมูลโครงการ PMR

ความเป็นมาของโครงการ

ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา นานาประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรียกร้องให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 2 o เซลเซียส ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ จะต้องมีการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ดังนั้น Market mechanism หรือกลไกตลาดจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ธนาคารโลกจึงได้มีการพัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด (Partnership for Market Readiness: PMR) เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
  • ให้เงินสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด
  • ทำโครงการนำร่องและทดสอบเครื่องมือทางการตลาดใหม่ เช่น การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Domestic Emission Trading Scheme: ETS) และการใช้กลไกคาร์บอนเครดิตใหม่ๆ (New Crediting Mechanism)
  • เป็นเวทีในการอภิปรายด้านเทคนิคสำหรับเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ
  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
PMR เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดและการดำเนินการใช้เครื่องมือทางการตลาด เช่น ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกลไกคาร์บอนเครดิตใหม่ๆ โดยประเทศผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกำหนดและเสนอกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการภายใต้โครงการนี้ได้ซึ่งอาจแตกต่างกันตามแต่บริบทของแต่ละประเทศ บางประเทศอาจเสนอการเตรียมความพร้อม เช่น ระบบการติดตาม การรายงานและการทวนสอบ (Monitoring, Reporting and Verification: MRV) การเก็บข้อมูล การกำหนดกรณีฐาน และการจัดตั้งหน่วยงานด้านกฎฏหมาย ในขณะที่บางประเทศอาจดำเนินโครงการนำร่องในการใช้กลไกตลาดใหม่ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การเสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดนี้จะช่วยสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก

อ่านต่อ 1 | 2 | 3

×